Notícies

Impost sobre els actius no productius

site manager
07 novembre 2019

La Llei 6/2017, de 9 de Maig, de l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, regula aquest nou impost com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que va entrar en vigor el 13 de Maig del 2017, i té un àmbit d’aplicació de Catalunya.

Tot hi ser aprovada pel Parlament al 2017, durant el 2018, va ser recorreguda i suspesa pel Tribunal constitucional, però mitjançant la Sentència 28/2019, de 28 de Febrer, el Tribunal Constitucional ha resolt el recurs d’inconstitucionalitat número 4063-2017, interposat pel president del Govern de l’Estat contra alguns dels preceptes de la mencionada Llei i ha declarat d’aplicació l’impost al marc constitucional vigent, declarant-se d’obligat compliment a partir de l’entrada en vigor del Decret Llei  8/2019 de 17 de Maig de 2019.

El principal objectiu del nou impost és establir un gravamen dels actius no productius de les persones jurídiques (no persones físiques) a fi de reduir l’elusió fiscal.

Com ja hem esmentat, l’àmbit d’exigibilitat és a tot la comunitat autònoma de Catalunya

La propietat o tinença del subjecte passiu, dels actius següents, sempre i quan no siguin productius i estiguin situats a Catalunya, esdevenen el fet imposable:

 • Béns immobles.
 • Vehicles a motor amb una potència igual o superior a dos cents cavalls.
 • Embarcacions de lleure.
 • Aeronaus
 • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
 • Joies.

 

Es consideren situats a Catalunya, els següents:

 • Els béns immobles ubicats en el territori de Catalunya.
 • Els vehicles de motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les antiguitats i les joies tinença de les quals correspon als contribuents d’aquest impost.

 

Estaran exemptes

 • Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.
 • Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els organismes internacionals amb seu a Catalunya.
 • Els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de manera exclusiva, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

Es consideren actius improductius:

 

 • Els que es cedeixen de forma gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades als mateixos, directament o mitjançant entitats participades per qualsevol d’ells, i que els destinen total o parcialment a ús propi o a l’aprofitament privat, excepte que la seva utilització constitueixi rendiment en espècie, d’acord amb el disposat per la normativa de l’IRPF. En cas de que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats  particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destini a aquestes finalitats.

 

 • Els que es cedeix el seu ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, per ser destinats total o parcialment a ús d’aprofitament privats, excepte que els propietaris, socis o partícips o persones vinculades satisfacin per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de forma efectiva a la societat i percebin  per aquest una retribució d’import superior al preu de cessió. Es consideraran actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis y partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, i si són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

 

 • Els que no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic.

 

No es consideren bens improductius:

 • Aquells que es destinen a la utilització o al gaudi dels treballadors no propietaris, no socis o no partícips de la societat o entitat que constitueix rendiment en espècie d’aquests.
 • Aquells que es destinen als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de l’activitat.

 

Qui són els subjectes passius d’aquest impost?

 

Són subjectes passius de l’impost sobre els actius no productius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició.

 

 

 

Sistema de càlcul de l’impost:

 

La base imposable de l’impost sobre els actius no productius està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius, que en funció de la seva naturalesa tindrà unes regles específiques de valoració: 

 

 • El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.
 • Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, pel seu valor de mercat. Si procedeix, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes del impost  sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions vigents a la data de meritació de l’impost.
 • Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat a la data de meritació de l’impost.
 • Els béns l’ús del qual es sigui cessionari com a conseqüència d’una operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Si no són aplicables les regles anteriors els béns i drets s’han de valorar pel seu valor de mercat.

 

La quota es determina aplicant a la base imposable la següent escala: 

Base imposable fins (euros)

Quota íntegra (euros)

Resta base imposable fins (euros)

Tipus aplicable (%)

0,00

0,00

167.129,45

0,210

167.129,45

350,97

167.123,43

0,315

334.252,88

877,41

334.246,87

0,525

668.499,75

2.632,21

668.500,00

0,945

1.336.999,75

8.949,54

1.336.999,26

1,365

2.673.999,01

27.199,58

2.673.999,02

1,785

5.347.998,03

74.930,46

5.347.998,03

2,205

10.695.996,06

192.853,82

En endavant

2,750