Notícies

Compte amb la sinistralitat laboral!

site manager
09 octubre 2019

Recentment s’ha ficat de manifest un increment en el nombre d’accidents laborals que avui en dia tenen lloc, deguts en part, a l’incompliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 39/97 de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció.

 

Aquest fet deriva en un control molt estricte per part de l’Autoritat Laboral competent i es reflexa en un seguit d’accions d’obligat compliment per a totes les empreses, així com per a les persones que tenen al seu càrrec treballadors.

 

En cas d’incompliment de la normativa reguladora es poden derivar greus conseqüències, les quals podem resumir en els següents tipus:

 

Administrativa:

Si no s’ha realitzat l’avaluació de riscos laborals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social pot imposar una sanció d’entre 2.046,00€ a 40.986,00€.

Responsabilitat laboral:

L’incompliment d'aquesta normativa pot comportar un increment de la prestació de la Seguretat Social a favor del treballador que hagi patit l’accident de treball i com a conseqüència del mateix hagi quedat invàlid. Aquest increment s’ha de capitalitzar, de tal manera que pot suposar el pagament d’elevades quantitats econòmiques.

Responsabilitats dels danys i perjudicis ocasionats:

Qualsevol treballador que pateixi un accident laboral pot reclamar una indemnització de l’empresa si aquesta no ha complert les condicions de seguretat i higiene legalment previstes.

Responsabilitat penal:

En el cas que l’incompliment de seguretat hagi estat greu es poden derivar les responsabilitats previstes en el Codi Penal que poden comportar condemnes de sis mesos a quatre anys de presó.

 

És obligatori tenir contractat el servei de prevenció de riscos laborals i passar les revisions pertinents. En cas de voler canviar el conveni de col·laboració amb qui tingueu contractat el servei de la prevenció de riscos, agrairíem que ús possessiu en contacte amb nosaltres per facilitar-vos el contacte dels col·laboradors amb els quals treballem.